Tablety w naszej Bibliotece !!

logo_nazwa_PL_300dpi

Z ogromną radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze złożyła wniosek w ramach Projektu „Tablety w Bibliotece” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego , będącego częścią Programu Rozwoju Bibliotek i otrzymała 3 tablety Apple iPad wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 6311,37 zł, które już niebawem będą udostępnione dla naszych Czytelników.

Zapraszamy do naszej Biblioteki !

logo_FRSI_pelna_nazwa_PL_300dpi Logo_PAFW-PRB_PL_B

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Bibliotekarza

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWIKO

BIBLIOTEKARZA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W CZARNYM BORZE

 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

wpłynęły oferty 4 osób, w tym 2 oferty spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, spośród których na w/w. stanowisko wybrano:

 Panią Ewę Kramarczyk zam. w Witkowie.

 Wyżej wymieniona osoba posiada wymagane wykształcenie, staż pracy oraz odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Bibliotekarza w GBP w Czarnym Borze

Zapraszamy na wspaniały koncert z okazji Dnia Kobiet !

plakat dzien kobiet internetZapraszamy wszystkie Panie 6 marca 2015 r. o godz. 18.00 do Sali Widowiskowej Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Czarnym Borze na uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet pt „Wieczór z Operetką i Humorem”. Na scenie wystąpi wspaniały duet scen operetkowych: Naira Ayvazyan i Tomasz Białek, przy choreografii tancerzy turniejowych Dominiki i Daniela Trzemżalskich. Nie zabraknie wspaniałych kobiecych utworów oraz dobrego humoru. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze ul. Sportowa 43, tel. 74 8450242. Zapewniamy słodki poczęstunek.

Ilość miejsc ograniczona !

ZAPRASZAMY

Informacja dotycząca konkursu na stanowisko Bibliotekarza

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE  

w konkursie na stanowisko Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze informuje, że w wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie tj. do dnia 12 lutego 2015 r. do godz. 11.00  wpłynęły 4 oferty, po terminie wpłynęło 0 ofert.

W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy 2 kandydatów spełniło wymogi formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowało się do dalszego etapu rekrutacji.

Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

w Czarnym Borze

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w konkursie na stan. Bibliotekarza20150217

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK 2015

PEGAZIK Ogłoszenie 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły poniżej:

XX Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

Eliminacje Gminne – 9 marca 2015 r.

organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze

Ul. Sportowa 43

58-379 Czarny Bór

Tel. 74 84 50 242

Organizatorem głównym XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK 2015
jest  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się
w czterech etapach:

 1. Eliminacje szkolne,
 2. Eliminacje miejskie,
 3. Eliminacje powiatowe,
 4. Finał Wojewódzki.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze jest organizatorem etapu gminnego Konkursu, który odbędzie się  9 marca 2015 r. o godz. 900
w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Czarnym Borze ul. Sportowa 43

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 2 marca 2015 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze

Ul. Sportowa 43

58-379 Czarny Bór

REGULAMIN

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
 2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
  1. młodsi – klasy IV-VI SP;
  2. starsi – klasy I-III gimnazjum.
  3. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
  4. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 7 minut.
  5. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
  6. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
  7. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
  8. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
  9. Kryteria oceny:
   1. interpretacja utworów
   2. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
   3. kultura słowa
   4. ogólny wyraz artystyczny

ETAPY KONKURSU

 1. Pierwszy etap – eliminacje szkolne.

 2. Organizują szkoły do 16 stycznia 2015 r.
 3. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.
 4. O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.
 5. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.
 6. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
 7. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
 8. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 9 marca (poniedziałek) 2015 roku. o godz. 9.00
  w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Czarnym Borze ul. Sportowa 43.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.
 9. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
  Z uwagi na brak etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie
  w każdej kategorii bezpośrednio do Finału Wojewódzkiego.
 10. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
 11. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

 

III. Trzeci etap – eliminacje powiatowe.

 1. Eliminacji powiatowych w powiecie wałbrzyskim w 2015 r. nie będzie. Jury eliminacji gminnych zakwalifikuje po 1 osobie z każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
 2. Finał Wojewódzki.
 3. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
 4. a) Młodsi – 28 kwietnia 2015 roku
 5. b) Starsi – 29 kwietnia 2015 roku
 6. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
  do 20 kwietnia 2015 roku.
 7. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
 8. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
  i wyróżnionych.
 9. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.

Karty zgłoszenia i regulamin można pobrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze ul. Sportowa 43 lub w formacie pdf poniżej:

XX-Dolnośląski-Konkurs-Recytatorski-PEGAZIK-karta-zgłoszenia

XX Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze
ogłasza nabór na wolne stanowisko bibliotekarz
w bibliotece w Czarnym Borze
PROPONOWANY WYMIAR CZASU PRACY: cały etat

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU OBEJMUJE M.IN.:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz
c) indywidualne doradztwo w zakresie doboru literatury
d) podejmowanie działań mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa
e) współpracę z instytucjami kultury, bibliotekami, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami pomocnymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa
f) sporządzanie raportów i analiz statystycznych
g) organizacja cyklicznych szkoleń zawodowych dla pracowników bibliotek
h) pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotek w zakresie planowania, sprawozdawczości, gromadzenia i opracowania zbiorów, tworzenia katalogów oraz rozwijania różnych form kulturalnych w środowisku lokalnym
i) organizacja sprawozdawczości bibliotek
j) realizacja i wspieranie procesów automatyzacji bibliotek
k) realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych
l) otwieranie i zamykanie biblioteki w określonych godzinach pracy
m) inne prace wynikające z zakresu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub pokrewne
• doświadczenie i wiedza z zakresu pracy w bibliotece (minimum 3 lata pracy na stanowisku bibliotekarza lub pokrewnym)
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
• biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych i audiowizualnych
• niekaralność

WYMAGANIA DODATKOWE:

• znajomość programu bibliotecznego MAK + będzie dodatkowym atutem
• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
• skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
• kreatywność, silna motywacja do pracy
• wysoka kultura osobista, komunikatywność
• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
• ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece
• znajomość języka obcego

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)
4. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych
6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska bibliotekarza
7. oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12 lutego 2015roku – do godz. 11.00 (liczy się data wpływu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – bibliotekarz” na adres: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZARNYM BORZE, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór,
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacje o wynikach naboru będą udostępnione na stronie internetowej www.biblioteka.czarnybor.pl oraz www.bip.czarny-bor.pl

Czarny Bór, 29.01.2015 r.

Ogłoszenie do pobrania w wersji pdf:

ogłoszenie o konkursiena stan. bibliotekarza20150129

Przedszkolaki w Bibliotece

IMG_1443IMG_1436

 

Naszą bibliotekę kolejny raz odwiedzili najmłodsi czytelnicy – przedszkolaki z naszej Gminy. Cieszy nas to ogromnie że już od najmłodszych lat dzieci mają kontakt z literaturą i czują się dobrze w nowej bibliotece, która została zaprojektowana również pod kątem najmłodszych czytelników. Kontakt z literaturą jest bardzo ważnym elementem edukacji i ma duży wpływ na dalszy rozwój naszych pociech. Zapraszamy przedszkolaki jak najczęściej zarówno z opiekunami, jak i z rodzicami.

 

CASTING DO PROGRAMU MASTERCHEF W CZARNYM BORZE !!!

Masterchef_ ogłoszenieTego jeszcze nie było !!! Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w castingu do kolejnej edycji programu MASTERCHEF. Casting odbędzie się 6 lutego 2015 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze o godzinie 17.00. Osobami do kontaktu w sprawie castingu są:

Agnieszka Kniotek tel. 502 555 279 email: a.kniotek@tvn.pl

Justyna Hołój tel. 509 397 986 email: j.holoj@tvn.pl

Weź udział i zostań kolejnym polskim Masterchefem !!!

Zapraszamy na Zabawę Walentynkowo-Karnawałową !

ZABAWA WALENTYNKOWO

Zapraszamy na Zabawę Walentynkowo-Karnawałową organizowaną w Ośrodku Kultury w Witkowie. Cena biletu: 80 zł za osobę. W cenie zawarty jest ciepły posiłek, zimne przekąski, napoje (kawa, herbata, sok i woda mineralna) oraz ciasto. Zabawę poprowadzi DJ Bartez. Alkohol we własnym zakresie.

Bilety do nabycia w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Czarnym Borze ul. Sportowa 43, tel. (74) 8450242.

Ilość miejsc ograniczona.