Informacja o rozstrzygniętym przetargu

PROTOKÓŁ Z ROZTRZYGNIĘCIA PRZETARGU
Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43 58-379 Czarny Bór

Komisja przetargowa w składzie:

Ewa Kramarczyk

Barbara Twardowska

Mariola Stempczyńska

Stwierdza, że w odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43 wpłynęło ofert: 1, w tym ofert spełniających wymogi formalne: 1

Przetarg wygrała firma:

Firma Handlowo-Usługowa

Mariusz Dybiec

Ul. Sportowa 10

58-379 Czarny Bór

 

TURNIEJ GIER EKOLOGICZNYCH – ROZRGRANY

Dziś młodzi czytelnicy naszej biblioteki grali wspólnie z czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach w planszową grę ekologiczną CATAN. Najlepsi okazali się:
w grupie starszej Piotr Lorek ( GBP w Czarnym Borze) zdobywając 10 pkt i Marlena Lechowicz (GBP w Starych Bogaczowicach)- 8 pkt, w grupie młodszej – Maciek Maryniak (GBP w Starych Bogaczowicach) 6 pkt., Ewa Sokołowska ( GBP w Czarnym Borze) 5 pkt., i Jakub Gadacz (GBP
w Starych Bogaczowicach) 5 pkt. Serdecznie im gratulujemy. Dzieciom i młodzieży bardzo spodobała się ta forma zajęć – umówili się już na kolejne rozgrywki tym razem gry Władcy Doliny.
IMG_5652IMG_5632IMG_5654IMG_5633

Narodowe Czytanie 2016 – możesz wziąć udział w wyborze czytanej książki

3 września 2016 roku po raz kolejny spotkamy się, aby podczas Narodowego Czytania wspólnie przeczytać jeden z wielkich polskich utworów literackich. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda chciałby, aby to wyjątkowe spotkanie odbyło się przy autorze dzieła wybranego przez samych Polaków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu. Aby oddać głos należy dokonać wyboru jednego z podanych poniżej tytułów i umieścić go w temacie e-maila, który należy odesłać na adres: narodowe.czytanie2016@prezydent.pl . Aby głos był ważny w temacie e-mail powinien znaleźć się jedynie tytuł (bez cudzysłowu i bez autora dzieła). Oddawać głos na wybrany tytuł można do 11 lutego br. O wyniku głosowania poinformujemy Państwa w osobnej wiadomości.

Tytuły dzieł:

Chłopi – Władysław Reymont
Noce i dnie – Maria Dąbrowska
Wesele – Stanisław Wyspiański
Popioły – Stefan Żeromski
Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

IMG_4015IMG_4033

zGRAJ się z biblioteką

Pod takim hasłem odbędą się tegoroczne zajęcia feryjne w naszej bibliotece.

Codziennie od godz.13.30 – 16.00 będziemy grali w ekologiczne gry planszowe CATAN, WŁADCY DOLINY, GRĘ Z KLIMATEM

W piątek 5 lutego rozegramy turniej z czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach w godz. 10.30 do 13.00

Serdecznie zapraszamy!

catan1catan2gry8

Wzorcowa biblioteka

W sierpniu 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA, temu wydarzeniu towarzyszyć będą wizyty studyjne w okolicznych bibliotekach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze została wytypowana do takiej wizyty jako placówka o wysokich standardach. Na co dzień odwiedzana przez wielu bibliotekarzy jako placówka wzorcowa, w sobotę 16 stycznia br. gościła studentów Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z kierunku Edukacja Biblioteczna. Studenci zdobytą wiedzę teoretyczną mieli okazję przełożyć  na zajęcia praktyczne, opracowywali nowo zakupione książki, katalogowali, obsługiwali czytelników w systemie bibliotecznym MAK+. Byli pod wrażeniem pięknego obiektu i skomputeryzowanych procesów bibliotecznych.

IMG_5367IMG_5359IMG_5360IMG_5361IMG_5365IMG_5368IMG_5366IMG_5364

IMG_5363IMG_5362

24 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach jak co roku, organizuje Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – nasi czytelnicy – wolontarusze również włączają się do akcji.   W bieżącym roku razem z całą Polską zbierać będziemy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. W niedzielę na ulice Boguszowa – Gorc, Czarnego Boru i Witkowa wyjdzie 50 wolontariuszy.

logo

 

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze ogłasza

 

przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43 58-379 Czarny Bór, na okres dwóch lat licząc od dnia zawarcia umowy z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (mała gastronomia – kawiarnia, fast food itp.), o łącznej powierzchni 30,46 m²

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU
 • Pomieszczenie przeznaczone na lokal gastronomiczny (tzw. „mała gastronomia” –kawiarnia itp.)
 • Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku o łącznej powierzchni 30,46 m2, składający się z pomieszczenia A2 (12,16 m²) oraz pomieszczenia magazynowego i sanitarnego: E7 (15,6 m²), E8 (1,5 m²), E9 (1,2 m²) .

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarnym Borze tel. 074/8450242.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU
 • Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu za wynajem lokalu użytkowego wynosi 550,00 zł. brutto /miesiąc (Słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ).
 • Wysokość czynszu nie obejmuje kosztów wywozu odpadów komunalnych (najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy z odpowiednimi służbami komunalnymi na świadczenie usług w tym zakresie).
 • okres najmu: od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 1. WYMAGANIA STAWIANE NAJEMCY:
 • Najemca zobowiązany jest posiadać urządzenie do opiekania tostów i opiekacz rolkowy do parówek i prowadzić w najmowanym lokalu sprzedaż hot-dogów i tostów.
 • Najemca będzie prowadzić działalność w wynajmowanym lokalu zgodnie ze złożoną ofertą, w terminach i godzinach dostosowanych do godzin funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą pisemną, ważną ofertę.

 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie.
 • Kopertę należy opisać „Przetarg nieograniczony – Najem lokalu na działalność gastronomiczną”, nie otwierać, do dnia 28 stycznia 2016 do godz. 10:00.
 • Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 • Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 • Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Kryterium wyboru oferenta:

 

 • Najwyższa zaproponowana cena stawki miesięcznego czynszu.
 • Spełnienie wymogów dotyczących wyposażenia lokalu w sprzęt gastronomiczny zawartych w punkcie 3

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 • Oferty należy składać w sekretariacie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43 58-379 Czarny Bór do dnia 28 stycznia 2016 do godz. 10:00 . Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
 • Oferty zostaną otwarte w dniu 29 stycznia 2016 o godz. 10:00 w gabinecie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze
 • Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
 • Podczas otwarcia ofert do publiczne wiadomości podane zostaną następujące informacje :

– dane oferentów;

– informacje o cenie ofert.

– W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. Minimalna stawka licytacji wynosi 50,00 zł PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 1. ZASADY PRZETARGU
 2. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA
 3. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze ul. Sportowa 43 Czarny Bór
 4. Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze
 • Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.
 • Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną stawki  czynszu za lokal oraz spełnieniem dodatkowych wymogów dotyczących posiadanego wyposażenia.
 • Zaoferowana cena oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. 2.1 ogłoszenia.
 • Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed  terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.

Załączniki:

Formularz ofertowy